Reglaments municipals

Reglaments i Normes de l'Ajuntament de Gavà amb els textos consolidats

 
 

 

participació
Reglament marc d'organització i funcionament dels consells municipals de participació sectorial