Catàleg de ordenances fiscals


Any vigència Nom Ordenança Ordenar columna
2018 Ordenança Fiscal núm. 01 Impost sobre Bens Immobles
2018 Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de Serveis de subministraments d'interès general
2018 Ordenança Fiscal núm. 20 Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica en vies municipals (Zona Blava)
2018 Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per la prestació servei comprovació sorolls molests que procedeixen de vehicles i altres comprovacions tècniques.
2018 Ordenança Fiscal núm. 22 Taxa per les prestacions de la Policia Municipal i circulacions especials
2018 Ordenança Fiscal núm. 24 Taxa per la Concessió de Llicències, comprovació de les activitats comunicades i control de la publicitat dinàmica.
2018 Ordenança Fiscal núm. 23 Taxa per Serveis Urbanístics
2018 Ordenança Fiscal núm. 25 Taxa prestació serveis Matrimonis Civils
2018 Ordenança Fiscal núm. 19 Taxa venda parades de Mercat Municipal
2018 Ordenança Fiscal núm. 03 Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres
2018 Ordenança Fiscal núm. 04 Impost sobre l'Increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana
2018 Ordenança Fiscal núm. 02 Impost Vehicles de tracció Mecànica
2018 Ordenança Fiscal núm. 05 Impost sobre Activitats Econòmiques
2018 Ordenança Fiscal núm. 06 Contribucions Especials
2018 Ordenança Fiscal núm. 07 Taxa Expedició documents administratius
2018 Ordenança Fiscal núm. 08 Taxa Concessió de plaques i patents
2018 Ordenança Fiscal núm. 09 Taxa obertura establiments i control activitats
2018 Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa de custodia i retirada o immobilització de Vehicles
2018 Ordenança Fiscal núm. 11 Taxa Cementiri Municipal
2018 Ordenança Fiscal núm. 12 Taxa recollida i gestió d'Escombraries i altres Residus municipals
2018 Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa Sanejament
2018 Ordenança Fiscal núm. 14 Taxa Utilització Via Publica i Equipaments Municipals
2018 Ordenança Fiscal núm. 15 Taxa Obertura Sondatges o Rases
2018 Ordenança Fiscal núm. 16 Taxa Ocupació Via Publica
2018 Ordenança Fiscal núm. 18 Taxa Entrada Vehicles