Normatives municipals

Normativa municipal

La potestat reglamentaria dels ajuntaments es materialitza mitjançant les ordenances i reglaments aprovats pel Ple Municipal.

La seva aprovació s'ajusta al següent procediment:

* Aprovació inicial pel Ple, per majoria simple
* Informació pública durant el termini de 30 dies
* Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins el termini i aprovació definitiva pel Ple
* Publicació en el Butlletí Oficial de la Província