Protecció de dades

Mitjançant el portal de l'Ajuntament de Gavà, a l'adreça URL www.gavaciutat.cat, es posa a disposició de les persones usuàries el web oficial de l'Ajuntament amb continguts en matèria de tramitació electrònica i serveis d'interès general, dirigit a les persones, a entitats, a professionals i a les empreses que necessiten tramitar i fer gestions amb l'ajuntament.

Les dades identificatives del responsable de www.gavaciutat.cat són les següents:

Ajuntament de Gavà
Plaça Jaume Balmes, SN 08850 - Gavà
Telèfon: 93 263 91 00
NIF: P0808800G
Correu electrònic: ajuntament@gava.cat


Política de Protecció de dades de caràcter personal:

Tota la informació que es recull a www.gavaciutat.cat és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

A la pàgina de Tràmits municipals se sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament de Gavà es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquets drets, la persona interessada pot dirigir-se a:

Ajuntament de Gavà
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça Jaume Balmes, SN
08850 - Gavà

HORARI:
- Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14,30hores.
- Dimarts i dijous de de 9 a 19 hores.

HORARI D'ESTIU:
- De l'1 de juliol al 31 d'agost
De dilluns a divendres de 9 a 14,30hores.