Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l'article 53 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de publicitat en els casos exigits per aquesta Llei , els òrgans de contractació difonen en aquest Perfil la informació i documentació relativa a la seva activitat contractual.