Oferta Pública d'Ocupació

 

 

PROCESSOS OBERTS

 

BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Bases Generals

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECTIU D'URGÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS

Presentació d'instàncies del 29 de novembre al 5 de desembre de 2018.

Decret aprovació bases

Bases específiques

Model d'instància

Llistat admesos i exclosos i data primera prova

Decret esmena error material llistat admesos i exclosos

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS MITJANS EN L'ÀMBIT DE LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 6 al 25 de novembre de 2018.

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 3 al 18 de desembre de 2018)

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D'EMPRESA GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Presentació d'instàncies del 6 al 25 de novembre de 2018.

Anunci BOPB

Model d'instància

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE SERVEIS URBANS, INTEGRAT A L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA, SUBGRUP A2, PER COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 6 al 25 de novembre de 2018.

Anunci BOPB

Model d'instància

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA PER PROVEIR UNA PLAÇA DE SERGENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 6 al 25 de novembre de 2018.

Anunci BOPB

Model d'instància

 

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBAL D'ADJUNT/A A LA SECRETARIA GENERAL PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS ENTRE EL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 31 d'octubre al 21 de novembre de 2018.

Anunci DOGC

Model d'instància

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, PER COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 29 d'agost al 17 de setembre de 2018.

Anunci BOPB

Anunci esmena BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2018)

IMPORTANT: ANUNCI CANVI DIA PROVES

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat primera i tercera prova, convocatòria prova català i termini de presentació mèrits (del 26 de novembre al 10 de desembre de 2018)

Resultat català

 

 

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ COM A FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

 

Presentació d'instàncies del 29 d'agost al 17 de setembre de 2018.

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 25 d'octubre al 8 de novembre de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat primera prova i convocatòria tercer exercici

Resultat  tercera prova ii termini de presentació mèrits (del 26 de novembre al 10 de desembre de 2018)

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL, PER A COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORALS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ.

 

Presentació d'instàncies del 28 de juny al 17 de juliol de 2018.

 

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 28 d'agost al 10 de setembre de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat primera prova, convocatòria de català i convocatòria tercer exercici

Resultat segona prova (català)

Resultat tercer exercici i període presentació mèrits (del 2 al 16 d'octubre).

Resultat fase de concurs

Resultat final fase de concurs

Resultat final

 

 

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D'EDUCADOR/A DEL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL, PER A COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORALS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ.

Presentació d'instàncies del 28 de juny al 17 de juliol de 2018.

 

 

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 28 d'agost al 10 de setembre de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat primera prova i convocatòria tercer exercici

Resultat tercera exercici i període presentació mèrits (del 15 al 26 d'octubre).

Resultat fase de concurs

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA VACANT D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT MOBILITAT HORITZONTAL, CORRESPONENT AL GRUP C, SUBGRUP C2, ESCALA D'ADMINISTRACIO ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIAL, CLASSE POLICIA LOCAL.

Presentació d'instàncies del 7 al 26 d'abril de 2018.

 

Anunci BOPB

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos (període al·legacions del 5 al 19 de setembre de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Convocatòria segona prova

Anunci suspensió proves físiques

Anunci relatiu a la prova teòrica i cultural

 

 

 

 

PROCESSOS FINALITZATS

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INTERÍ, D'UNA PLAÇA DE LOGOPEDA, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

 

Presentació d'instàncies del 28 de juny al 17 de juliol de 2018.

 

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 28 d'agost al 10 de setembre de 2018)

Resultat primera exercici i convocatòria del tercer exercici.

Resultat tercera exercici i període presentació mèrits (del 1 al 15 d'octubre).

Resultat final

 

BASES REGULADORES  I CONVOCATÒRIA PÚBLICA QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU D'UN/A TITULAT/DA EN GRAU UNIVERSITARI EN LA MODALITAT DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

Presentació d'instàncies del 21 de juny al 5 de juliol de 2018.

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 24 al 30 de juliol de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES VACANTS D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE, CORRESPONENT AL GRUP C, SUBGRUP C2, ESCALA D'ADMINISTRACIO ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIAL, CLASSE POLICIA LOCAL.

Presentació d'instàncies del 7 al 26 d'abril de 2018.

Anunci BOPB

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 25 de maig  al 7 de juny de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat primera prova i convocatòria proves físiques

NOTA INFORMATIVA

Resultat al·legacions primera prova i convocatòria proves físiques

Resultat segona prova i convocatòria proves psicotèniques.

Resultat tercera prova i convocatòria proves mèdiques.

Resultat quarta prova i RESULTAT FINAL.

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

Presentació d'instàncies del 26 d'octibre al 14 de novembre de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat primera prova i data prova castellà i cas pràctic

Resultat segona prova

Resultat tercera prova i termini presentació de mèrits (del 6 al 19 de març de 2018)

Resultat fase mèrits (Període al·legacions del 28 de març al 12 d'abril de 2018)

Resultat final

 

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CONSERGE I/O AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS (grup APST).

Presentació d'instàncies del 5 al 24 de desembre de 2017.

Anunci BOP

Anunci BOP-Modificació

Anunci DOGC

Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos i data primera prova

Resultat primera prova i data segona prova (català)

Resultat segona prova i data tercera prova (pràctic)

Resultat tercera prova i període presentació mèrits (del 16 de febrer a l'1 de març de 2018)

Resultat al·legacions tercera prova

Resultat mèrits

Resultat al·legacions mèrits

Resultat final

 

 

Processos finalitzats

Processos finalitzats

Oferta pública d'ocupació pendent d'executar 2008-2009

Oferta pública d'ocupació pendent d'executar 2008-2009

Oferta pública pendent d'executar