Oferta Pública d'Ocupació

 

 

PROCESSOS OBERTS

 

BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Bases Generals

 

BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, SUBGRUP C2, PER A COBRIR NECESSITATS DE CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 16 de gener al 4 de febrer de 2019

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

 

BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISÓ COM A PERSONAL LABORAL INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A1.

Presentació d'instàncies del 16 de gener al 4 de febrer de 2019

Bases específiques

Anunci DOGC

Model d'instància

 

 

 

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAURAN DE REGIR EL PROCÉS DE FUNCIONARITZACIÓ DE DIFERENTS PLACES DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 8 al 27 de gener de 2019

- 2 PLACES DE TÈCNIC/A AUXILIAR, SUBGRUP C1, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE AUXILIAR.

Bases específiques

Model d'instància

 

- 7 PLACES D'ADMINISTRATIU/VA, SUBGRUP C1, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA

Bases específiques

Model d'instància

 

- 19 PLACES D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, SUBGRUP C2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR

Bases específiques

Model d'instància

 

- 2 PLACES DE SUBALTERN/A SUBGRUP AP, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA SUBALTERN

Bases específiques

Model d'instància

 

- 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBGRUP A1, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE SUPERIOR

Bases específiques

Model d'instància

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECTIU , AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA, PER A LA SELECCIÓ D'1 PLAÇA D'INSPECTOR/A INTERÍ DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, CORRESPONENTS AL GRUP A, SUBGRUP A2, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIAL LOCAL

Presentació d'instàncies del 1 al 20 de gener de 2019

Bases específiques

Model d'instància

 

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECTIU D'URGÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS

Presentació d'instàncies del 29 de novembre al 5 de desembre de 2018.

Decret aprovació bases

Bases específiques

Model d'instància

Llistat admesos i exclosos i data primera prova

Decret esmena error material llistat admesos i exclosos

Resultat final

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS MITJANS EN L'ÀMBIT DE LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 6 al 25 de novembre de 2018.

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 3 al 18 de desembre de 2018)

Resultat primera prova

Resultat cas pràctic

Resultat mèrits

Resultat final

 

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D'EMPRESA GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Presentació d'instàncies del 6 al 25 de novembre de 2018.

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera i tercera prova (període al·legacions del 31 de gener al 13 de febrer de 2019)

Llistat definitiu admesos/exclosos

 

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE SERVEIS URBANS, INTEGRAT A L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA, SUBGRUP A2, PER COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 6 al 25 de novembre de 2018.

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat admesos i exclosos i data primera prova

Acta constitució Tribunal

Acta correcció primer i tercer exercici (presentació mèrits del 21 de gener al 1 de febrer de 2019)

Acta fase concurs

Acta final

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA PER PROVEIR UNA PLAÇA DE SERGENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 6 al 25 de novembre de 2018.

Anunci BOPB

Model d'instància

 

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBAL D'ADJUNT/A A LA SECRETARIA GENERAL PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS ENTRE EL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 31 d'octubre al 21 de novembre de 2018.

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat admesos i exclosos i data primera prova

NOTA INFORMATIVA

Acta constitució Comissió de valoració

Acta correcció exercici teòrico-pràctic

Acta prova psicotècnica i valoració de mèrits

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, PER COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Presentació d'instàncies del 29 d'agost al 17 de setembre de 2018.

Anunci BOPB

Anunci esmena BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2018)

IMPORTANT: ANUNCI CANVI DIA PROVES

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat primera i tercera prova, convocatòria prova català i termini de presentació mèrits (del 26 de novembre al 10 de desembre de 2018)

Resultat català

MODIFICACIÓ RESULTAT PRIMER I TERCERA PROVA I NOU TERMINI PRESENTACIÓ MÈRITS ( del 14  de desembre al 2 de gener de 2019).

Resultat  fase concurs

NOU: Resultat fase concurs. Termini presentació al·legacions del 14 al 25 de gener de 2019

Resultat final

 

 

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ COM A FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

 

Presentació d'instàncies del 29 d'agost al 17 de setembre de 2018.

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 25 d'octubre al 8 de novembre de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat primera prova i convocatòria tercer exercici

Resultat  tercera prova ii termini de presentació mèrits (del 26 de novembre al 10 de desembre de 2018)

Resultat  fase concurs

 

Resultat  final

 

 

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA VACANT D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT MOBILITAT HORITZONTAL, CORRESPONENT AL GRUP C, SUBGRUP C2, ESCALA D'ADMINISTRACIO ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIAL, CLASSE POLICIA LOCAL.

Presentació d'instàncies del 7 al 26 d'abril de 2018.

 

Anunci BOPB

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos (període al·legacions del 5 al 19 de setembre de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Convocatòria segona prova

Anunci suspensió proves físiques

Anunci relatiu a la prova teòrica i cultural

Convocatòria prova cultural i teòrica i prova física

Convocatòria prova català

Resultat prova cultural i teòrica

Resultat proves físiques i convocatòria tercera prova

Resultat tercera prova

Resultat fase de concurs

Resultat final i proves mèdiques

Resultat proves mèdiques

Modificació resultat fase concurs

Resultat final

 

 

 

 

PROCESSOS FINALITZATS

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D'EDUCADOR/A DEL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL, PER A COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORALS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ.

Presentació d'instàncies del 28 de juny al 17 de juliol de 2018.

 

 

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 28 d'agost al 10 de setembre de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat primera prova i convocatòria tercer exercici

Resultat tercera exercici i període presentació mèrits (del 15 al 26 d'octubre).

Resultat fase de concurs

Resultat final

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL, PER A COBRIR POSSIBLES SUBSTITUCIONS DE CARÀCTER TEMPORALS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ.

 

Presentació d'instàncies del 28 de juny al 17 de juliol de 2018.

 

Anunci BOPB

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 28 d'agost al 10 de setembre de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat primera prova, convocatòria de català i convocatòria tercer exercici

Resultat segona prova (català)

Resultat tercer exercici i període presentació mèrits (del 2 al 16 d'octubre).

Resultat fase de concurs

Resultat final fase de concurs

Resultat final

Estat actual borsa

 

 

Processos finalitzats

Processos finalitzats

Oferta pública d'ocupació pendent d'executar 2008-2009

Oferta pública d'ocupació pendent d'executar 2008-2009

Oferta pública pendent d'executar